ÁSZF

Üzemeltetői adatok

Cégnév:Leier Autó Kft.
Székhely:9024 Győr, Szauter F. út 9.
Adószám:11302179-2-08
Cégjegyzékszám:08-09-018678 (Győri Törvényszék Cégbírósága)
Bankszámlaszám: 12096004-00103029-02300002 (Raiffeisen Bank Zrt.)
E-mail:bmw@leier.hu
Honlap:https://tesztrefel.hu/
Telefon:+36-96-513-213 (hétköznap 8-17 óráig, nem emelt díjas hívás)

A webáruház üzemeltetése és az azon történő értékesítés nem engedélyköteles.

Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://webshop.leierauto.hu webcímen található webáruházban történik.

A Leier Autó Kft. szolgáltatásait minden jogképes természetes és jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben regisztrációja után a jelen Általános Szerződési Feltételeket megrendelésének elküldése előtt elfogadja.
A webáruház működésével, a megrendeléssel és szállítással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén Szolgáltató ügyfélszolgálata Vevő rendelkezésére áll.

Vásárlási információk

A webáruházban történő vásárlás részletes ismertetését a vásárlási útmutató tartalmazza. A vásárlási útmutató rendelkezik azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elküldését megelőzően biztosítják.

Szerződés létrejötte

A szolgáltató a megrendelés elfogadásáról külön e-mail üzenetben értesíti a vevőt.
A visszaigazolásnak a vevőhöz történő megérkezésével a távollévők között kötött szerződés létrejön. A termék ellenértéke a felek között létrejött szerződés esetén követelhető.
Amennyiben vevő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, úgy azt 1 napon belül köteles jelezni a szolgáltató felé az ügyfélszolgálatán.
Amennyiben vevő a megrendelésben megadott adatokon változtatni kíván, úgy köteles e-mailen felkeresni a szolgáltató ügyfélszolgálatát.
A szerződés nyelve magyar.
A webáruházon keresztül megkötött szerződés írásbelinek minősül, az így létrejött szerződéseket a Szolgáltató iktatja. Az így iktatott szerződéshez a vevő a vásárlás időpontjától számított 5 éven belül hozzáférhet. A felek között létrejött szerződést követően a szolgáltató tartós adathordozó (emailben) automata segítségével visszaigazolást ad a vevőnek a szerződéskötés megtörténtéről. A szolgáltató az e-mail elküldésének tényét adatbázisban tárolja, azonban annak megérkezését technikailag nincs lehetősége vizsgálni.
A szállítás várható ideje: 3 munkanap, a termék, rendelkezésre állásának függvényében. Esetlegesen rövidebb vagy hosszabb szállítási határidőről az ügyfélszolgálat értesítést küld a vevő részére. Szolgáltató a kézbesítést megelőzően e-mail üzenetben értesíti a vevőt szállítás pontos időpontjáról. A szállító és vevő között határozott időre jön létre szerződés, mely a szolgáltató teljesítését követő 30. napon megszűnik.

Árak

A termék mellett feltüntetett vételár minden esetben bruttó vételár, mely tartalmazza az ÁFA-t. A mellette zárójelben feltüntetett nettó ár + ÁFA felbontás kizárólag tájékoztatásul szolgál vásárlóink részére.

A szolgáltató a webáruházban feltüntetett vételárak módosításának jogát fenntartja.
Az árak minden esetben, forintban értendők.
A webáruházban feltüntetett árak a szállítási díjat nem tartalmazzák. Kivételt képez az 30.000,- Ft feletti rendelés, mely szállítása díjmentes.

Szállítási információk

A szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor jelzi a termék szállításának várható időpontját, és helyét. A szállítás helyét a vevő megrendelésében határozza meg.
A vásárló átvételkor köteles tételesen átvizsgálni a terméket, és meggyőződni annak épségéről, hiánytalanságáról. Szolgáltatónak az átvételt követő 3 nap elteltével erre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Fizetési feltételek

A vevőnek – postai utánvéttel (maximum 500.000 Ft-ig), valamint előreutalással van lehetősége a szolgáltató részére megfizetni a megrendelt termék vételárát.
Előreutalás esetén a szolgáltató Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12096004-00103029-02300002 számú bankszámlájára szükséges a megrendelt termék vételárát, valamint a szállítási költséget elutalni akként, hogy a közlemény rovatba a visszaigazoláskor megküldött rendelési számot feltünteti.
Az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben a vevőnek többletköltség nem számítható fel. A Szolgáltató késedelmi kamat fizetésére nem köteles.

Elállási jog

A vevő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől. Az elállásra nyitva álló határidő a termék, vevő általi átvételének napján kezdődik. A szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti a teljes vételárat a vevő részére, feltéve, hogy a vevő a terméket visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan igazolja, hogy azt visszaküldte.
Amennyiben a vevő megrendelésekor nem a legolcsóbb fuvarozási módot választotta, akkor az e miatt felmerült többletköltséget a szolgáltató nem köteles visszatéríteni.
Az elállási jog gyakorlása körében, a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vevőt terhelik, az utánvéttel visszaküldött csomagokat a szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.
A szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát:

  1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
  2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak;
  3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Amennyiben a vevő élni kíván elállási jogával, úgy azt írásban köteles szolgáltatóval közölni az ügyfélszolgálati elérhetőségeinek valamelyikén.
Vevő elállásra irányuló nyilatkozatában köteles megjelölni a termék nevét, megrendelési számot, a szerződéskötés időpontját, átvétel időpontját, illetve a vevő nevét és címét.

Jótállás:

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt.
A jótállás időtartama egy év.
A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Termékszavatosság:

Termékszavatossági igényként a fogyasztó a termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a hibát javítsa ki, vagy a terméket cserélje ki.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az az átadásakor nem felel, meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártót termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Kellékszavatosság:

A vevő a szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényét érvényesítheti.
A szolgáltató kellékszavatossággal tartozik azokért a hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Kellékszavatossági igényét a vevő a teljesítés időpontjától számított 1 éves határidő alatt terjesztheti elő. Amennyiben a vevő a Ptk. szerint fogyasztónak minősül, úgy a kellékszavatossági igényének érvényesítésre nyitva álló határidő az átvétel időpontjától számított 2 év.
A vevő – választása szerint – kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a vevő is kijavíthatja, kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől elállhat.
Vevő köteles a hiba felfedezése után késedelem nélkül írásban jelezni a hibát a szolgáltató felé. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
Fogyasztói szerződés esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket a szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után, azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
A szavatossági igényeit a vevő az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti, mely egyben a szolgáltató ügyfélszolgálata is:
Név: Leier Autó Kft.
Levelezési cím: 9024 Győr, Szauter F. út 9.
Telefonszám: +36 96-513-213
E-mail cím: auto.webshop@leier.hu
A termék átvételét követő 5 év (jogvesztő határidő) elteltével – figyelemmel az igény megszakadására, nyugvására – a fogyasztó szavatossági, kellékszavatossági igényt nem terjeszthet elő.

A szolgáltató a vevő által bejelentett kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melyből egy példányt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megküld a vevő által megadott címre. A szóban előterjesztett kifogást a szolgáltató azonnal jegyzőkönyvbe veszi.
A kifogás elutasítása esetén a szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a vevőt.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezhet. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Panaszkezelés:

A szolgáltató, a fogyasztó írásban bejelentett panaszát 30 napon belül köteles írásban megválaszolni, elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.
Ha a fogyasztó személyesen, az ügyfélszolgálaton terjeszti elő, úgy arról a szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A panasz elutasítása esetén a szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy panaszával mely hatósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.
A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (9021 Győr, Szent István út 10/a.)

Adatkezelés

Szolgáltató kizárólag olyan információkat rögzít a vevővel kapcsolatban, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megrendeléshez. Ezen adatokat a Szolgáltató harmadik fél számára nem adja ki, kivéve azokat az információkat, melyek a termék kézbesítéséhez szükségesek.
A megrendelés során megadott adatokat a szolgáltató a megrendeléstől számított legfeljebb 10 évig őrzi, de a vevő kifejezett kérésére azokat törli. Az adatok törlését vagy módosítását a vevő 5 kérheti a bmw@leier.hu e-mail címen vagy az esetlegesen kiküldött hírlevél alján biztosított linken keresztül.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88135

Egyéb

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. A vevő a szolgáltató által működtetett webáruházat csak az Általános Szerződési Feltételek elfogadása esetén használhatja.
A szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek, illetve a vásárlás feltételeinek egyoldalú módosítására.
A webáruházban megjelenő termékképek egy része illusztráció, ezért a szolgáltató a kép és a tényleges termék megjelenése közötti különbségért felelősséget nem vállal. Az oldalon lévő esetleges hibákért a szolgáltató felelősséget nem vállal.