Adatkezelési tájékoztató

1. A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen dokumentum célja, hogy a Leier Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 08-09-018678, adószám: 11302179-2-08, székhely: 9024 Győr, Szauter Ferenc út 9.) – a továbbiakban Leier Autó Kft. – által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről tájékoztatást nyújtson.

A Leier Autó Kft. elkötelezett abban, hogy mindenki számára tiszteletben tartsa a magánélethez való jogát személyes adatainak gépi feldolgozása során és maradéktalanul megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak beleértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét is (továbbiakban: „GDPR”).

A tájékoztató kizárólag a Leier Autó Kft-nél történő adatkezelésre vonatkozik, nem terjed ki a Leier cégcsoport többi tagjára, sem szerződéses partnereire vagy bármely egyéb, a honlapról elérhető, vagy a honlapon szereplő szervezetre.

1.1 Az adatkezelő személye

Adatkezelő neve: Leier Autó Kft.

Adatkezelő címe: 9024 Győr, Szauter Ferenc út 9.

Elérhetőség: bmw@leier.hu

Telefon: +36 96 513-213

1.2 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Nagy-Mayer Orsolya
+36 96 513-213
mayer.orsolya@leier.hu

2. Alapelvek, célok

A Leier Autó Kft. az érintettektől kizárólag olyan adatokat kér és tart nyilván, amelyek a szerződés teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényegesek, és az Érintett személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A Leier Autó Kft. csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig.

A Leier Autó Kft. által kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lennie.

A Leier Autó Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Az adatok megadása nem kötelező, de ennek hiányában nem lehetséges a vásárlás, mivel a Leier Autó Kft. nem rendelkezik a szerződés és a vonatkozó jogi előírások teljesítéséhez 2 szükséges adatokkal. A rendezvényeken való résztvevők választhatnak, hogy kívánnak –e tájékoztatási célú hírlevelet kapni.

2.1 A kezelt adatok köre és jogalapja

A Leier Autó Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:

A kezelt adatok köreAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
A www.leierauto.hu webshop használata során megadott személyes adatok.A megrendeléshez szükséges adatok dokumentálása.
Számviteli kötelezettség teljesítése.
A felhasználó, mint érdeklődő továbbá vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.
A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.
A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
A biztosításkötés illetve lízingszerződések megkötése során megadott adatok. A vásárláshoz kötődő egyéb szerződések, és a fizetés dokumentálása.
Számviteli és Pénzmosási törvényben előírt kötelezettség teljesítése.
A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.
A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.
A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján
A cégnél személyesen vásárló, illetve szervizbe érkező személyek által megadott személyes adatok. A vásárlás és a fizetés dokumentálása.
Számviteli kötelezettség teljesítése.
A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás.
A megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.
A vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján

2.2 A kezelt adatok tárolásának időtartalma

A Leier Autó Kft. az általa kezelt adatokat az adattakarékosság elvének megfelelően csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig, illetve az esetleges jogszabályi előírásokban foglalt kötelező megőrzési ideig tárolja.

A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján tárolt adatokat a szerződés teljesítését, illetve a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség alapján tárolt adatokat a jogszabályban foglalt kötelező megőrzési ideig tároljuk. Ha az adatokat a Számv. tv. alapján kötelesek vagyunk megőrizni, akkor az adatokat az az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulásával tárolt adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből tárolt adatokat az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

2.3 Jogalap

A Leier Autó Kft. az érintett személyes adatait – ide nem értve a különleges adatokat – különösen az alábbi jogalapokon kezelheti:

Hozzájárulás: Az Érintett – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható – hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a szerződések teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, amelyben a Érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogi kötelezettség teljesítése: uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.

Jogos érdek: ide tartoznak a Leier Autó Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. A Leier Autó Kft. vagy harmadik fél jogos érdekét az adatkezelési célra vonatkozó Kivonat rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az esetben történhet, ha a Leier Autó Kft. érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, hogy a Leier Autó Kft. jogos érdeke arányosan korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy miként biztosítható az egyensúly a Leier Autó Kft. és az Érintett érdekei között.

2.4 Az adatok továbbítása

Leier Autó Kft. meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, teljesítése, vagy a vállalatcsoport belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében – az érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Ilyen esetek például:

 • szerződés teljesítéséhez adatok átadása a márka importőröknek;
 • adatok továbbítása könyvelési, kontrolling és egyéb vállalatirányítási célból a cégcsoporton belül;
 • perrel vagy egyéb jogi probléma megoldásával kapcsolatos adatok továbbítása a Leier Autó Kft. jogi képviselőjének.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Leier Autó Kft. kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Amennyiben a Leier Autó Kft. személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy a Leier Autó Kft. köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó az érintett személyes adataival kapcsolatosan a Leier Autó Kft. által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a GDPR V. fejezete szerint biztosítani nem tudja, akkor az adattovábbítás csak akkor történhet az érintett hozzájárulása nélkül, ha az adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikk cikkében foglaltaknak; ennek hiányában a személyes adatok továbbításhoz szükséges az Érintett kifejezett hozzájárulása.

2.5 Adatfeldolgozók

Leier Autó Kft. a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó munkáját ellenőrizzük.

2.6 Közös adatkezelés

A Leier Autó Kft. a tevékenysége ellátásához értékesítési partnereivel, márka importőrökkel közös adatkezelést végez, a partnerekkel kötött megállapodás és importőri szerződések alapján. A Leier Autó Kft-nél leadott megrendelést a partner szolgálja ki, azonban a Leier Autó Kft-vel szerződik a vevő, szükséges azonban az adatok átadása a partnerek részére, ugyanis a partnerek és márka importőrök online rendszerén kerülnek rögzítésre az adatok. Az értékesítési partnerek listája megtekinthető a https://tesztrefel.hu/ weboldalon.

2.7 Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Az Érintett kérelmezheti a Leier Autó Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 5 személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

2.7.1 A hozzáféréshez kapcsolódó jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Leier Autó Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
 • Az érintett személyes adat kategóriái,
 • Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén a Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e)
 • Az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

Az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen)

2.7.2 A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az adatot a Leier Autó Kft. nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információt meg kell adni az Érintettnek.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A Leier Autó Kft. az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Leier Autó Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Leier Autó Kft. jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot a Leier Autó Kft. nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.

2.7.3 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Leier Autó Kft-t a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. A Leier Autó Kft. jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Leier Autó Kft. számára.

Leier Autó Kft. az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

A Leier Autó Kft. az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Leier Autó Kfttől aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Leier Autó Kft. tájékoztatja őt ezen címzettekről.

2.7.7 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Leier Autó Kft. a reá vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Leier Autó Kft. gyűjtötte vagy más módon kezelte;

A Leier Autó Kft. a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Az Érintett a Leier Autó Kft. jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Leier Autó Kft. számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;

A Leier Autó Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte,

A Leier Autó Kft. által kezelt adatot a Leier Autó Kft-re alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben a Leier Autó Kft. az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Leier Autó Kft. az érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Leier Autó Kft. minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező 7 törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Leier Autó Kft. a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

A Leier Autó Kft. az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel a Leier Autó Kft részéről aránytalan erőfeszítést. Az Érintett kérésére a Leier Autó Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

A Leier Autó Kft. nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
 • a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által a Leier Autó Kft-re telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
 • közérdekből vagy a Leier Autó Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően letehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.7.8 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Leier Autó Kft. a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Leier Autó Kft. ellenőrzi az adat pontosságát);
 • A Leier Autó Kft. a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér;
 • A Leier Autó Kft. számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett a Leier Autó Kft jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Leier Autó Kft számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Leier Autó Kft jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Érintett jogos indokaival szemben;
 • Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 8 védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Leier Autó Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Leier Autó Kft. az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Leier Autó Kfttől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Leier Autó Kft. tájékoztatja ezen címzettekről.

2.7.9 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Leier Autó Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelés a Leier Autó Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
 • ideértve fenti adatkezeléseken alapuló profilalkotást is.

A fenti esetekben a Leier Autó Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, vagyis az adatokat törölni kell, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2.7.10 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Leier Autó Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Leier Autó Kft. akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket: az Érintett a Leier Autó Kft. rendelkezésére bocsátott és az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Leier Autó Kft. az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében a Leier Autó Kft. köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Leier Autó Kft. jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében a Leier Autó Kft. részéről megtett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat a Leier Autó Kft. mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére a Leier Autó Kft. megfelelő céllal illetve jogalappal rendelkezik.

2.8. Eljárási szabályok az Érintetti jogok gyakorlása esetén

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén a következő eljárási szabályokat kell alkalmazni:

Az Érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Az Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy a mely személyes adat vonatkozásában kéri a Leier Autó Kft. intézkedését.

A Leier Autó Kft. az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Leier Autó Kft. a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Leier Autó Kft. a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha a Leier Autó Kft. az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet a Leier Autó Kft. döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett az Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Leier Autó Kft. a Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett a Leier Autó Kft. tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni a Leier Autó Kft. által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha az Érintett a Leier Autó Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Leier Autó Kft. a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

3. Jogorvoslathoz való jog

3.1 Panasztételi jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve a Leier Autó Kft.) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

3.2 Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Leier Autó Kft-vel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.